Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Tarih / Date

14-15 Ocak 2017

January 14-15, 2017


Yer / Venue

İstanbul Tabip Odası
Chamber of Medicine of
Istanbul
Türkocağı Cad. No: 19
                            Cağaloğlu-İstanbul

Program / Programme


14 Ocak 2017 / January 14, 2017 

09:00-09:30

Kayıt / Registration

 

Açılış Konuşmaları / Opening Speeches

 

Alexis Benos
Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi / Executive board of IAHP

 

Feride Aksu Tanık
Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği, Avrupa Kolu Başkanı / President of IAHPE

 

Selçuk Erez
İstanbul Tabip Odası Başkanı / President of Istanbul Chamber of Medicine

 

Raşit Tükel
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı / President of Turkish Medical
Association

10.15-10.30

Kahve Molası/Coffee Break

10.30-12:00

Kapitalizm, Ticarileşme, Piyasalaşma ve Metalaşma /
Capitalism Commercialization, Marketization and Commodification
Oturum Başkanı / Chair: Sezai Berber

 

Ticaret, ticarileşme piyasa, piyasalaşma meta ve metalaşma /
Trade, commercialization, market, marketization, commodity and commodification
Özgür Öztürk

 

Neoliberalizmde ticarileşme, piyasalaşma ve metalaşmada değişen durum / Changing situation of commercialization, marketization and commodification in neoliberalism
Kurtar Tanyılmaz

12.00-13.00

Öğle Yemeği / Lunch

13:00-14:30

Sağlığın Ticarileştirilmesi / Commercialization of Health
Oturum Başkanı / Chair: Nilay Etiler

 

Sağlık hizmetlerinin ekonomi politiği / Political-economy of health services
Onur Hamzaoğlu

 

Sağlığın ticarileştirilmesinde yeni aşama: TTIP / New era in commercialization of health care: TTIP
Elias Kondilis, Stergios Seretis

 

Ticarileşme ve sağlık emek-gücü / Commercialization and health labour force
Özlem Özkan

 

Sağlık hizmetlerinin insancıl özelliklerini yitirmesi / Dehumanization of Health Care
Feride Aksu Tanık

14.30-15.00

Kahve Molası / Coffee Break

15.00- 16.30

Sağlık Reformunda Ülke Örnekleri / Country Examples on Health Reforms
Oturum Başkanı/Chair: Kamiran Yıldırım

 

Yunanistan / Greece
Alexis Benos

 

Türkiye / Turkey
Kayıhan Pala

 

İngiliz Ulusal Sağlık Sisteminin liberalizasonu ve özelleştirilmesi / British NHS privatisation and liberalisation
Jonathan Filippon

  

 

15 Ocak 2017 / January, 15 2017

10:00-11:45

Üniversiteler ve Ticarileşme / Universities and Commercialization
Oturum Başkanı / Chair: Nursel Şahin

 

Kapitalizmde üniversitelerin rolü / The role of the universities in capitalism
Taner Timur

 

Üniversitelerin Şirketleşmesi / The corporatization of universities
İzge Günal

 

Üniversitelerin var olmasının YÖK olmasının ve yok olmasının koşulları / The conditions of existence and extinction of Universities
Alaeddin Şenel

11:45-12:00

Kahve Molası / Coffee Break

12:00-13.30

Akdemik Özgürlük için Mücadeleler / Struggles for Academic Freedom
Oturum Başkanı/Chair: Gencay Gürsoy

 

Üniversiteler ve akademik özgürlük / Universities and academic freedom
Tül Akbal Süalp

 

1402'likler Olayı / Case of 1402 Dismissals
Gencay Gürsoy

 

Barış İçin Akademisyenler Deneyimi / Experience of Academics for Peace
Aslı Odman

 

Kocaeli Dayanışma Akademisi Deneyimi / Experience of Kocaeli Solidarity Academy
Yücel Demirer

 

Asistan mücadelesi / The struggle of research assistants
Ömer Furkan Özdemir

13:40-14.40

Öğle Yemeği / Lunch

 14.40-16.45

Forum:
Akdemik Özgürlük İçin Ne Yapmalı? /  What To Do For Academic Freedom
Kolaylaştırıcı / Facilitator: Melda Yaman